Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare

1. Utilizarea terminologiei de specialitate în situații concrete de comunicare

Competenţe specifice ce vor fi formate pentru Exemple de activităţi de învăţare promovarea la următorul nivel valoric

 • Executarea unor acte sau acțiuni motrice conform termenilor specifici enunțați de către profesor/antrenor

1.1. Utilizarea corectă a principalelor

 • Descrierea elementelor și procedeelor tehnice noţiuni specifice domeniului efectuate utilizând termenii specifici
 • Folosirea termenilor specifici de bază în comunicarea interpersonală și cu profesorul/antrenorul
 • Respectarea în pregătire a principalelor prevederi

1.2. Aplicarea principalelor prevederi regulamentare

 • Respectarea în concursuri a principalelor prevederi regulamentare ale disciplinelor sportive regulamentare practicate
 • Aprecierea respectării principalelor reguli în întreceri, în calitate de spectator

2. Aplicarea achiziţiilor necesare pentru menținerea stării de sănătate, dezvoltarea capacității motrice, potrivit vârstei, genului și nivelului de pregătire

Competenţe specifice ce vor fi formate pentru Exemple de activităţi de învăţare promovarea la următorul nivel valoric

 • Efectuarea unor sarcini de instruire în concordanță cu

2.1. Utilizarea celor mai importante starea de sănătate din momentul desfășurării activității

 • Respectarea regulilor de angajare a organismului în mijloace de dezvoltare a capacităţii efort și de revenire a acestuia după efort fizice proprii
 • Recunoașterea nivelului de dezvoltare a propriei capacități de efort

2.2. Compararea reacţiilor organismului,

 • Adaptarea frecvenței respiratorii la efort de tip aerob
 • Adaptarea frecvenței respiratorii la efort de tip maximal în eforturi de tip diferit
 • Adaptarea frecvenței respiratorii la efort de tip mixt
 • Utilizarea mijloacelor electronice (telefon, tabletă etc.)pentru culegerea de informații specifice

2.3. Aplicarea unor informaţii de

 • Recunoaşterea unor informații de specialitate din transmisiile sportive televizate specialitate identificate cu ajutorul
 • Căutarea unor informații de specialitate pe internet, la mijloacelor electronice recomandarea cadrului didactic
 • Analizarea unor informaţii de specialitate identificate cu ajutorul mijloacelor electronice în vederea aplicării acestora

3. Adoptarea unui comportament adecvat în relațiile interpersonale și de grup, bazat pe respect și pe fair-play

Competenţe specifice ce vor fi formate pentru Exemple de activităţi de învăţare promovarea la următorul nivel valoric
3.1. Integrarea în diferite grupuri,

 • Efectuarea unor sarcini stabilite pentru pereche constituite în funcţie de cerinţele
 • Efectuarea unor sarcini stabilite pentru grup activităţii de pregătire
 • Efectuarea unor sarcini stabilite pentru echipă
 • Acordarea de sprijin partenerului în realizarea

3.2. Îndeplinirea unor sarcini specifice elementelor cu grad crescut de dificultate

 • Acționarea sincronizată cu partenerii în diferite acțiuni activităţii de pregătire, prin coordonare motrice cu ceilalţi membri implicaţi
 • Acordarea de ajutor partenerilor de antrenament în realizarea sarcinilor de instruire
 • Descrierea manifestărilor de fair-play în contextul activităţilor de pregătire și competiționale

3.3. Relaționarea pozitivă cu antrenori,

 • Manifestarea atitudinii de respect față de partenerii de parteneri, adversari și arbitri prin antrenament comportament bazat pe fair-play
 • Manifestarea atitudinii de respect față de adversarii din întreceri
 • Acceptarea necondiționată a deciziilor arbitrilor

4. Valorificarea la nivel superior, în concursuri și în competiții sportive, a potențialului fizic, tehnico-tactic, psihologic și teoretic

Competenţe specifice ce vor fi formate pentru Exemple de activităţi de învăţare promovarea la următorul nivel valoric

 • Exersarea de acţiuni motrice corespunzătoare dezvoltării calităţilor motrice de bază

4.1. Creşterea nivelului indicilor de :

 • Efectuarea de exerciții specifice fiecărei calități motrice de bază manifestare a calităţilor motrice
 • Efectuarea de exerciții pentru dezvoltarea calităților motrice combinate specifice
 • Exersarea procedeelor tehnice în regim de manifestarea calităților motrice
 • Exersarea deprinderilor sportive elementare sub formă


4.2. Aplicarea deprinderilor motrice şi a de jocuri dinamice, ştafete, trasee procedeelor tehnice de bază în acţiuni

• Exersarea procedeelor tehnice de bază precedate și motrice complexe şi în forme adaptate urmate de alte deprinderi de întrecere/concurs

• Participarea la întreceri sub formă de jocuri dinamice și ştafete
•Exersarea principalelor procedee tehnice însușite în cadrul unor acțiuni tactice simple în condiții de pregătire
4.3. Integrarea în acţiuni tactice

• Exersarea principalelor procedee tehnice însușite în individuale/colective, în condiţii de cadrul unor acțiuni tactice simple în condiții de pregătire/ întrecere întrecere
• Alcătuirea și exersarea unor acțiuni tehnico-tactice simple adaptate particularităților și preferințelor individuale
•Reglarea propriului comportament în raport cu situațiile
4.4. Manifestarea în întreceri a apărute în condiții de pregătire
• Reglarea propriului comportament în raport cu situațiile trăsăturilor psihice dominante, specifice  apărute în întreceri disciplinei sportive practicate
• Manifestarea dârzeniei pentru obținerea unui rezultat pozitiv în întreceri

CONŢINUTURI

Domenii de conținut Conținuturi
• troficitatea şi tonicitatea lanţurilor musculare
• capacitate vitală / debit respirator
1. Indici somato-funcţionali generali

• elasticitate toracică
• stabilitate şi mobilitate articulară
• supleţe musculo - ligamentară
• stabilitate optimă a S.N.C.
• şcoala mersului
2. Deprinderi motrice

• şcoala alergării
• şcoala săriturii
• echilibru - şcoala căderii
• Viteza
- de reacţie
- de execuţie
- de deplasare
• Forţa
- generală
3. Calităţi motrice de bază

• Coordonarea
- segmentară
- coordonare generală
• Rezistenţa
- generală
• Mobilitatea
- generală
- articulară
•stare de sănătate foarte bună
•elasticitate musculară foarte bună
•mobilitate articulară activă şi pasivă
4. Indici somato-funcţionali specifici

musculatură puternică, forţă scapulară dezvoltată
• mobilitate coxofemurală şi a coloanei vertebrale
• capacitate vitală dezvoltată
•aparat cardio - vascular dezvoltat şi pregătit specific
•excitabilitatea S.N.C.- ului pentru coordonarea segmentelor angajate în efort
• Viteza
- de reacţie la stimuli vizuali şi auditivi
- de execuţie în acţiuni motrice singulare
- de deplasare:
- pe direcţie rectilinie
- cu schimbări de direcţie
- în regim de forţă
• Forţa
- dinamică segmentară
- segmentară în regim de rezistenţă
- contracţie finală prin execuţie tehnică, cu final de respiraţie şi contracţie abdominală
5. Calităţi motrice specifice

• Coordonarea
- segmentelor faţă de corp
- orientare în spaţiu
- în condiţii de echilibru
- în regim de rezistenţă
- în regim de viteză
• Rezistenţa
- generală
- cardio-respiratorie la eforturi aerobe
- musculară locală
- în regim de forţă
- specifică
• Mobilitatea
- articulară activă şi pasivă a coloanei vertebrale, a centurii scapulare, coxofemurale
•a forţei maxime, explozive în diferite regiuni
•a vitezei de reacţie, de execuţie, de repetiţie, de
6. Metode şi mijloace de dezvoltare deplasare
• a rezistenţei la eforturi aerobe, anaerobe şi mixte
• a îndemânării
• a mobilităţii şi a supleţei
7. Elemente şi procedee tehnice de • tehnici de braţ de atac (tsuki waza):
- oi tsuki
bază
- giaku tsuki
- uraken
- shuto
• tehnici de braţ pentru blocare (uche-waza uke-waza):
- age-uke
- uchi-ude-uke
- soto-ude-uke
- gedan-barai
- shuto-uke
• tehnici de picior (geri-waza):
- mae geri
- yoko geri
- mawashi-geri
- ushiro-geri
- ura-mawashi-geri
• poziţii de bază (dachi-waza):
- zekutsu-dachi
- kokutsu-dachi
- kiba-dachi
- nekoashi-dachi
- kosa-dachi
- fudo-dachi
• forma (kata)
PROCEDEE TEHNICE SPECIFICE
•tehnici de braţ de atac
•tehnici de braţ pentru blocare
• tehnici de picior
•poziţii de bază, executate cu partener, în regim de întrecere
•kihon-tehnica de bază (combinații specifice de brațe și picioare)
• kata
•kihon-Kumite,Gohon-Kumite, Sambon-Kumite
•tehnica de bază în regim de maximă corectitudine fără
8. Procedee tehnice specifice viteză şi forţă
• simulări parţiale de întreceri:
recomandate individual
• kihon
• ippon-kumite
• sanbon-kumite
• gohon-kumite
• jiyu-kumite
•kyu-ri( examene de grad )
•executarea corectă a tehnicii de kihon, a tehnicii specifice kata-ului și coordonarea între brațe și picioare
9. Acțiuni tactice specifice

•executarea combinațiilor în funcție de ritmul kata-ului
• aplicarea acțiunilor tehnice cu partener (kumite)
•automatizarea acţiunilor de rezolvare eficientă a problemelor de tehnică
•aplicarea acţiunilor tehnice cu partener de antrenamente şi întreceri
• dorinţa de victorie
• combativitate
• tenacitate
• concentrare
• curaj
• atenţie
10. Trăsături psihice dominante

• educarea procesului de excitaţie şi inhibiţie
• educaţie mentală
• stăpânire de sine
• memorie vizuală
• sensibilitate vestibulară şi proprioceptiv-kinestezică
• eliminarea sentimentului de teamă faţă de adversar
• corectitudine şi modestie
• disciplină colectivă
• tehnici de reechilibrare
• modalităţi de atenuare a şocurilor
11. Protecţie individuală • cunoştinţe și informații despre:
- importanţa „încălzirii”
- respiraţia cu caracter de refacere
• tehnicile de acordare reciprocă a ajutorului/ sprijinului în execuţii
•factorii care condiţionează instruirea
•cauzele care reduc randamentul
12. Randament sportiv

•criterii de apreciere a randamentului specificul autocaracterizării, caracterizării şi evaluării randamentului
•criterii de analiză a rezultatelor
•specificul analizei de caz
13. Prevederi regulamentare

• regulament de întrecere
• greşeli de arbitraj
• abaterile frecvente de la prevederile regulamentare
• comportamentul în întrecere
• situaţiile critice din întrecere
14. Reguli de comportament

• relaţii specifice de subordonare
• caracteristicile rolurilor de responsabil de grupă, arbitru
• criteriile de evaluare a arbitrajelor
• greşeli frecvente

Atenţie ... interesaţi-vă de toate aspectele.
Adresaţi antrenorului, multe întrebări si cereţi detalii referitoare la programa  de examen.
Asiguraţi-vă că aveti programa de examen cu cel putin o lună înainte de a intra în “febra” pregătirii.
Asiguraţi-vă ca aţi înţeles care este modalitatea de prezentare a tehnicilor din programa, etc. 
Este dreptul vostru să fiţi lămuriţi. Întrebaţi.  
Nu pot participa la examinare cei care din motive diverse au absentat , fiecare karateka are nevoie de un număr de antrenamente care atesta posibilitatea lui de a promova la un nivel superior.
Daca ati "picat" interesati-va DE CE?  Din fiecare experienţă învăţam iar pentru a corecta şi a trece mai departe e necesar sa avem toate informaţiile.  
Dacă nu ai promovat examenul de centură nu e "capat de lume".
Chiar dacă iţi este foarte greu nu renunţa.
Cei puternici, devin aşa datorită, tocmai experienţelor pe care le-au avut. În unele au reuşit şi în multe au pierdut, dar au mers mai departe. Nu uitaţi perseverenţa, continuitatea, voinţa naşte campioni.
Cu siguranţă mai există ceva detalii tehnice pe care trebuie să le mai exersaţi sau poate o sănătate precară a amanat practic pentru o perioada de timp trecerea la alt nivel.
La kata este bine să cunoaşte-ţi câteva detalii pentru prezentarea la un examen de grad sau la un concurs.
* orice kata are poziţii specifice,  executaţi-le
* în orice kata întâlniţi strigătul “kiai”, realizaţi-l
* orice kata trebuie executat într-un anumit ritm, are “melodia” sa, nu alergaţi în kata, nu sunteţi la atletism
* respectaţi graficul (embusen) la kata. Locul de final trebuie să fie acelaşi cu cel de unde ai început.
* cand nivelul tău de pregătire este bun, la un kata, vedem viteza şi forţa exprimată prin termenul kime.
* ţinuta, o atitudine bună, concentrare şi spirit vigilent (zanshin) te va situa printre cei mai buni.
  In timpul executiei tehnicilor din kihon, kata sau kumite este important sa tineti seama de mai multe amanunte si sa va asigurati ca nu sunt omise:
* Ţinută  (kihon, kata)
* Atitudine corecta (kihon, kata, kumite)
* Concentrare (kihon, kata, kumite)
* Ritm (kihon, kata, kumite)
* Distanta corecta (kumite)
* Control (kumite)
* Zanshin, spirit vigilent (kumite)
Faceti totul CÂT MAI BINE.   Nu fiţi retinuti în timpul examenului.
Executaţi totul cât mai bine şi cât mai convingator.
Dacă ati greşit nu vă opriţi, punctând greşeala, continuati cu atenţie pentru a nu repeta greşeala.
Pot fi situaţii la un candidat care începe un kata şi să termine cu un alt kata. Tocmai pentru că a fost convingator, a primit gradul şi numai datorită stăpâniri de sine.
Atenţie! NU sunteţi încurajaţi să faceţi greşeli de acest gen.
Informaţi-vă când e momentul în care să vă testaţi, aflând din timp intervalele de timp dintre grade si incercati sa respectati acestea intervale.
Nu adresaţi întrebări de genul “sensei pot să dau şi eu examen ?” sau “sunt pregătit?”
Încercaţi să învăţaţi toate tehnicile cerute pentru grad şi intraţi în examen.
Fă-ţi curaj şi intră în examen iar dacă nu ai curaj, participând o să-l dobândeşti .
Daca instructorul nu este impotriva testului ... succes.
Daca ati indeplinit cerintele de timp (numarul de luni cerut intre 2 grade) si ati invatat tehnicile ... intrati in examen.
Nu va opriti numai pentru ca nu sunteti perfecti.
Nu este nici o mare onoare sa fi o centura galbenă super buna.
Ideea este sa invatati tehnicile si sa cresteti in grad.
Odata ajunsi la centura neagră (shodan), puteti lucra la "perfectiune".
Daca v-ati antrenat des si cu mare atentie, este imposibil sa nu obtineti gradul superior.
Nu uitati, daca sunteti respinsi, nu este “capat de lume”.
Puteti intotdeauna sa intrati la examen la urmatoarea data stabilita.
Faptul ca incercati sa intrati in examen imediat ce vi se permite si dupa ce ati invatat tehnicile nu inseamna că umblati dupa grade.
Daca aveti intrebari, apelati la sensei.  
INFRANGEREA TREBUIE TRĂITĂ CU DEMNITATE ŞI ÎN DOJO ŞI ÎN VIAŢA DE ZI CU ZI.
Nu faceti o tragedie din asta, nu faceti "scene" si NU RENUNTATI.
Daca siguranta de sine este compromisa de esec, nu faceti altceva decat sa-l justificati.
Pregatiti-va in avans.
"Porcul nu se ingrasa in ajun" este un proverb aplicabil si in karate.
Daca nu v-ati antrenat de 6 luni, mai asteptati.
Daca ati invatat kata ieri seara, mai asteptati.
Sa mergeti total nepregatiti nu mai inseamna curaj ci inconstienta.
Acum relaxati-va.
Multi karateka trec examenul de grad din prima.
Daca nu aţi lipsit de la antrenamente şi v-ati atrenat des, v-ati asimilat tehnicile si ati lucrat aspectele pe care a pus baza instructorul, nu aveti de ce sa va faceti probleme.
Un anumit grad de nervozitate este normal si benefic, dar nu va lasati copleşiti de nesiguranţă şi de stres.

CENTURILE VARSTA 14 ANI -99 ANI

Grad Durata Culoarea Centurii
8 kyu 3 luni galbenă
7 kyu 3 luni portocalie
6 kyu 3 luni verde
5 kyu 3 luni albastră
4 kyu 3 luni albastră
3 kyu 6 luni maro
2 kyu 6 luni maro
1 kyu 6 luni maro
1 dan 12 luni negru

CENTURILE JUNIOR VARSTA 5 ANI -13 ANI

Grad Durata Culoarea Centurii
8 kyu 6 luni

alba- galbena

galbenă

7 kyu 6 luni

galbena-portocalie

portocalie

6 kyu 6 luni

portocalie-verde

verde

5 kyu 6 luni

verde-albastra

albastră

4 kyu 6 luni

albastra-maro

albastra

3 kyu 6 luni maro
2 kyu 6 luni maro
1 kyu 6 luni maro
1 dan 12 luni negru

NOTA EXPLICTIVA

 • FIECARE CANDIDAT LA EXAMEN TREBUIE SA AIBA MAXIM:
 • 2 ABSENTE ( MOTIVATE SAU NEMOTIVATE ) IN ULTIMELE 3 LUNI ( 9-4 KYU ) ,
 • 3 ABSENTE ( MOTIVATE SAU NEMOTIVATE ) IN ULTIMELE 6 LUNI ( 3 KYU - DAN )
 • SPORTIVUL TREBUIE  SA TREACA IN PREALABIL TESTUL FIZIC SI TEORETIC

 

CENTURA ALB –GALBEN

8 KYU – CENTURA GALBENA

 • KIHON

( NOTA : ZENKUTSU DACHI –ZE , KOKUTSU DACHI- KO , KIBA DACHI –KI )

OI TSUKI, jodan ZE Inaintare
OI TSUKI , chudan ZE Retragere
AGE UKE ZE Inaintare
SOTO UKE ZE Retragere
UCHI UKE ZE Inaintare
SHUTO UKE KO Retragere
MAEGERI , jodan ZE Inaintare
MAEGERI , chudan ZE Inaintare
YOKOGERI – KEAGE, chudan KI Inaintare
YOKOGERI - KEKOMI, chudan KI Inaintare
 • KATA

HEIAN SHODAN

 • KUMITE

GOHON KUMITE : JODAN , CHUDAN

 • TEST FIZIC – eliminatoriu
 • TEST TEORETIC – eliminatoriu

CENTURA GALBEN-PORTOCALIU

7 KYU CENTURA PORTOCALIE

 • KIHON

( NOTA : ZENKUTSU DACHI –ZE , KOKUTSU DACHI- KO , KIBA DACHI –KI )

OI TSUKI, jodan ZE Inaintare
OI TSUKI , chudan ZE Retragere
AGE UKE , GYAKU TSUKI ZE Inaintare
SOTO UKE, GYAKU TSUKI ZE Retragere
UCHI UKE , GYAKU TSUKI ZE Inaintare
SHUTO UKE ,NUKITE ,chudan KO/ZE Retragere
MAEGERI , jodan ZE Inaintare
MAEGERI , chudan ZE Inaintare
YOKOGERI - KEAGE, chudan KI Inaintare
YOKOGERI - KEKOMI, chudan KI Inaintare
 • KATA

HEIAN NIDAN

 • KUMITE

GOHON KUMITE : JODAN, CHUDAN

 • TEST FIZIC – eliminatoriu
 • TEST TEORETIC – eliminatoriu

 

 CENTURA PORTOCALIU – VERDE

6 KYU CENTURA VERDE

KIHON

( NOTA : ZENKUTSU DACHI –ZE , KOKUTSU DACHI- KO , KIBA DACHI –KI )

SANBON TSUKI ZE Inaintare
SANBON TSUKI ZE Retragere
AGE UKE , GYAKU TSUKI ZE Inaintare
SOTO UKE, GYAKU TSUKI ZE Retragere
UCHI UKE , GYAKU TSUKI ZE Inaintare
SHUTO UKE ,NUKITE ,chudan KO/ZE Retragere
MAEGERI -RENGERI, chudan ,jodan ZE Inaintare
MAWASI GERI , chudan ZE Inaintare
YOKOGERI - KEAGE, chudan KI Inaintare
YOKOGERI - KEKOMI, chudan KI Inaintare

KATA

HEIAN SANDAN

KUMITE

KIHON IPPON KUMITE : jodan , chudan , maegeri , kekomi .

 • TEST FIZIC – eliminatoriu
 • TEST TEORETIC – eliminatoriu

CENTURA VERDE – ALBASTRA

5 KYU CENTURA ALBASTRA

KIHON

( NOTA : ZENKUTSU DACHI –ZE , KOKUTSU DACHI- KO , KIBA DACHI –KI )

SANBON TSUKI ZE Inaintare
SANBON TSUKI ZE Retragere
AGE UKE , GYAKU TSUKI ZE Inaintare
SOTO UKE, YOKO EMPI ZE/ KI Retragere
UCHI UKE , GYZAMI TSUKI ZE Inaintare
SHUTO UKE ,MAEASHI- MAEGERI NUKITE ,chudan KO/ZE Retragere
MAEGERI -RENGERI, chudan ,jodan ZE Inaintare
MAWASI GERI , chudan ZE Inaintare
YOKOGERI - KEAGE, chudan KI Inaintare
YOKOGERI - KEKOMI, chudan KI Inaintare

KATA

HEIAN YONDAN

KUMITE

KIHON IPPON KUMITE : jodan , chudan , maegeri , kekomi .

 • TEST FIZIC – eliminatoriu
 • TEST TEORETIC – eliminatoriu

 

 CENTURA ALBASTRA-MARO

4 KYU CENTURA ALBASTRA

KIHON

( NOTA : ZENKUTSU DACHI –ZE , KOKUTSU DACHI- KO , KIBA DACHI –KI )

SANBON TSUKI ZE Inaintare
MAEGERI -OI TSUKI ,chudan ZE Inaintare
AGE UKE , GYAKU TSUKI ZE Inaintare
SOTO UKE, YOKO EMPI , URAKEN ZE/KI Retragere
UCHI UKE , GYZAMI TSUKI ,GYAKU TSUKI ZE Inaintare
SHUTO UKE ,GYAKU TSUKI ,chudan KO Retragere
MAEGERI -RENGERI,jodan, chudan ZE Inaintare
MAWASIGERI , jodan ZE Inaintare
YOKOGERI - KEAGE, chudan KI Inaintare
YOKOGERI - KEKOMI, chudan KI Inaintare

KATA

HEIAN GODAN

KUMITE

KIHON IPPON KUMITE : jodan , chudan , maegeri , kekomi .

 • TEST FIZIC – eliminatoriu
 • TEST TEORETIC – eliminatoriu

CENTURA MARO 3 KYU

KIHON

( NOTA : ZENKUTSU DACHI –ZE , KOKUTSU DACHI- KO , KIBA DACHI –KI )

SANBON TSUKI ZE Inaintare
MAEGERI –SANBON TSUKI ZE Inaintare
AGE UKE , URAKEN ,GYAKU TSUKI ZE Inaintare
SOTO UKE, YOKO EMPI , URAKEN, GYAKU TSUKI ZE/KI/ZE Retragere
UCHI UKE , GYZAMI TSUKI ,GYAKU TSUKI ZE Inaintare
SHUTO UKE ,SANOBA MAEGERI ,GYAKU TSUKI ,chudan KO Retragere
MAEGERI -RENGERI,jodan, chudan ZE Inaintare
MAWASIGERI – RENGERI , chudan ,jodan ZE Inaintare
YOKOGERI - KEAGE, hantei YOKOGERI KEAGE KI Inaintare
YOKOGERI - KEKOMI, hantei YOKOGERI KEGOMI KI Inaintare

KATA

TEKKI SHODAN

KUMITE

JIU IPPON KUMITE : jodan , chudan , maegeri , kekomi , mawasigeri.

 • TEST FIZIC – eliminatoriu
 • TEST TEORETIC – eliminatoriu

 

 

  CENTURA MARO 2 KYU

KIHON

( NOTA : ZENKUTSU DACHI –ZE , KOKUTSU DACHI- KO , KIBA DACHI –KI )

SANBON TSUKI ZE Inaintare
AGE –SOTO-GEDAN BARAI , fara prebloc ZE Retragere
SOTO UKE , YOKO EMPI , TATE EMPI ZE/KI/ZE Inaintare
UCHI UKE , GYZAMI TSUKI ,GYAKU TSUKI ZE Retragere
SHUTO UKE , SHUTO UCHI KO/ZE Inaintare
SHUTO UKE ,MAEASHI MAEGERI ,SHUTO UCHI ,chudan KO/ZE Retragere
MAEGERI –RENGERI ,jodan, chudan ZE Inaintare
MAWASIGERI – RENGERI , chudan ,jodan ZE Inaintare
YOKOGERI - KEAGE, hantei YOKOGERI KEKOMI KI Inaintare
YOKOGERI - KEKOMI, hantei YOKOGERI KEAGE KI Inaintare

KATA

BASSAI DAI , JION , ENPI

KUMITE

JIU IPPON KUMITE : jodan , chudan , maegeri , kekomi , mawasigeri, ushirogeri.

 • TEST FIZIC – eliminatoriu
 • TEST TEORETIC – eliminatoriu

 

CENTURA MARO 1 KYU

KIHON

( NOTA : ZENKUTSU DACHI –ZE , KOKUTSU DACHI- KO , KIBA DACHI –KI )

SANBON TSUKI ZE Inaintare
REN TSUKI , URAKEN , GYAKU TSUKI , OI TSUKI ZE Retragere
AGE –SOTO –GEDAN BARAI , GYAKU TSUKI ZE Inaintare
SOTO UKE , YOKO ENPI , MAE EMPI , TATE EMPI ZE/KO/ZE Retragere
SHUTO UKE , SHUTO UCHI KO/ZE Inaintare
SHUTO UKE ,HAITO UCHI KO/ZE Retragere
MAEASHI MAEGERI , MAEGERI ZE Inaintare
MAEASHI YOKOGERI KEAGE , hantei YOKOGERI KEAGE ZE Inaintare
MAEASHI YOKOGERI KEKOMI hantei YOKOGERI KEKOMI ZE Inaintare
MAEASHI MAWASIGERI , MAWASIGERI , chudan ZE Inaintare

KATA

BASSAI DAI , JION , ENPI , KANKU DAI .

KUMITE

JIU IPPON KUMITE : jodan , chudan , maegeri , kekomi , mawasigeri, ushirogeri,uraken .

 • TEST FIZIC – eliminatoriu
 • TEST TEORETIC – eliminatoriu